معرفی مرکز معرفی مرکز

درک عمیق و همه جانبه از ظرفیتهای انقلاب اسلامی و آراء و اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مستلزم ایجاد مراکز مطالعاتی، پژوهشی و راهبردی بین رشته ای است که بتواند اندیشه های مرتبط با این موضوع را در ابعاد و زمینه های گوناگون و سطوح مختلف ملی و بین المللی تبیین نماید.بدین منظور دانشگاه تهران مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی را در دانشکده معارف و اندیشه های اسلامی تأسیس کرده و طرح و ارزیابی اندیشه های صاحبنظران و ارائه و شناساندن نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی را به عنوان الگوی اسلامی یک نظام سیاسی همه جانبه برای پر کردن خلا فکری و هویتی سایر جوامع در چشم انداز این مرکز قرار می دهد.

روسای مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی:

1- دکتر فیروز اصلانی از سال 1387 تا 1396

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

2- دکتر محمود واعظی از سال 1396 تا بهمن 1400

عضو هیأت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 

۳- دکتر محمداسماعیل نباتیان از بهمن 1400 تاکنون

عضو هیأت علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی